สพฐ.ติดตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การดำเนินงาน(Classroom Meeting)
 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
ที่บ้านบางกงและประเทียบวิทยาทาน
               ตามที่สพฐ. ได้กำหนดให้ปีการศึกษา 2551 เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียนและกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) 2 ครั้ง ได้แก่ครั้งแรกระหว่างวันที่ 4-8 ส.ค. 2551 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-9 มกราคม 2552 โดย สพฐ.จะติดตามการดำเนินงาน(Classroom Meeting) ครั้งที่ 2 ในทุกภูมิภาค ในการนี้ ได้มอบหมายให้ นางวิลาวัลย์ พัวศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สพฐ. เป็นหัวหน้าคณะติดตามฯ พร้อมด้วย นางกรแก้ว ถนอมกลาง นักวิชาการศึกษา 8ว และนางสาวสร้อย ทรัพย์ประสม นักวิชาการศึกษา 8ว กลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ติดตามการดำเนินงานการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ของ สพท.สระบุรี เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านบางกง และโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อำเภอวิหารแดง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552 ผลการตรวจติดตามเป็นที่พึงพอใจ สพท.สระบุรี เขต 2 ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและ นักเรียนที่ให้การต้อนรับคณะที่มาติดตามเป็นอย่างดี มา ณ ที่นี้(พิมล..ข่าว)
          เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552 คณะติดตามการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ติดตามผลการดำเนินงาน ณ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผอ.สพท.สระบุรี เขต 2 นายอำนาจ ประยูรศุข ผู้อำนวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน และคณะให้การต้อนรับ (พิมล..ภาพ/ข่าว)
           สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรีได้อนุเคราะห์นำผู้ถูกคุมประพฤติมาบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนวัดหนองไทร อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี จำนวน 72 คน โดยนางขนิษฐา ศรีทองเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2552 (ครูโย ภาพ/ข่าว)
 

ข่าวย่อย
          ***สพท.สระบุรี เขต 2 จัดประชุมสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ในวันที่ 22 มกราคม 2551 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารวิทยบริการ สพท.สระบุรี เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการบริหารศูนย์มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม ในการนี้ได้เรียนเชิญผอ.สำนักมาตรฐานวิชาชีพและคณะมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา การรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ การออก การพักใช้ การเพิกถอน และการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และในการนี้ มีบริการหน่วยเคลื่อนที่ของคุรุสภา ให้บริการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานเพื่อการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ติดตามความก้าวหน้าหรือขอคำปรึกษาได้โดยตรงจากเจ้าหน้าที่คุรุสภา ในวัน และสถานที่ดังกล่าวตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ท่านใดประสงค์ที่จะทำใบประกอบวิชาชีพก็ให้เตรียมเอกสาร หลักฐาน มาจัดทำใบประกอบวิชาชีพได้

 


ฉบับที่ 62 วันพุธที่ 14 มกราคม 2552 จำนวนผู้ใช้งาน 8 ท่าน
จำนวนผู้ชม 567521 ครั้ง Your IP Address is 54.198.31.213
          เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2552 คณะติดตามการจัดประชุม ผู้ปกครองชั้นเรียน ติดตามผลการดำเนินงาน ณ โรงเรียนบ้านบางกง นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผอ.สพท.สระบุรี เขต 2 และคณะ ให้การต้อนรับ (พิมล..ภาพ/ข่าว)
 

โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ จัดอบรม
การจัดทำหลักสูตรแกนกลาง

          เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2552 นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ จัดอบรมครูในโรงเรียนเรื่องการจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 โดยเชิญดร.แสน สมนึก, นางสาววันเพ็ญ ปุลพัฒน์, นางสาวลัดดา แตงหอม ศึกษานิเทศก์จาก สพท.สบ.2 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตร ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ (ธรรมนูญ ภาพ/ข่าว)

 
           ดร.แสน สมนึก, นางสาววันเพ็ญ ปุลพัฒน์, นางสาวลัดดา แตงหอม ศึกษานิเทศก์ สพท.สบ.2 เป็นวิทยากรให้ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ณ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์(ธรรมนูญ ภาพ/ข่าว)
           โรงเรียนบ้านโป่งเก้งจัดงานวันเด็ก เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2552 โรงเรียนบ้านโป้งเก้ง นำโดย ผอ.พงศณัฐ สุลำนาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเก้ง พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และผู้ปกครองของนักเรียน ร่วมกับ "ชมรมโป่งเหล้าชาวเกวียน" จัดงานวันเด็ก ประจำปี 2552 โดยจัดกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนได้ร่วมสนุกอย่างหลากหลาย ได้รับการสนับสนุนของขวัญของรางวัล จากชุมชน ผู้ปกครอง และ"ชมรมโป่งเหล้าชาวเกวียน" จำนวนมาก นอกจากนี้ "ชมรมโป่งเหล้าชาวเกวียน" ยังได้ทาสีอาคารห้องสมุดและอาคารเอนกประสงค์ พร้อมทั้งเดินระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารเอนกประสงค์อีกด้วย ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างสูง (ไพศาล ภาพ/ข่าว)

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
313 หมู่ 11 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทร. 0-3624-7354-6 saraburi2@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 840 วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร >> การนี้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี สภานายกสภาลูกเสือไทย เป็นประธานในพิธี โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ , พลเอก สุพิทย์ วรอุทัย, นายประเสริฐ บุญเรือง , นายวีระกุล อรัญยะนาค ให้การต้อนรับ อนึ่ง ในการประชุมดังกล่าว นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, นายธันวา ดีช่วย ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย.. สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 839 วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประธานในพิธีมอบอาคารเรียน โครงการ GGP ให้กับโรงเรียนบ้านลำสมพุง ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี มูลค่า ๒,๑๔๙,๐๐๐.-บาท โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวรายงาน พร้อมทั้ง นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ , นายธันวา ดีช่วย ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี, นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล นายอำเภอมวกเหล็ก และนายภัทรพล สุลำนาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำสมพุง ให้การต้อนรับ >> โครงการ GGP (The Goverment of Japan Grant Assistance For Grassroots Human Security Project) เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ โดยรัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่องค์กรที่ไม่ได้แสวงหากำไร หนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ GGP ก็คือโรงเรียนบ้านลำสมพุง สังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ ซึ่งทางรัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินทุนในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๒/๒๖ เพื่อทดแทนอาคารเรียนหลังเก่าที่ชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการทรุดตัวของพื้นดิน >>ในนาม สพป.สระบุรี เขต ๒ ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ชุมชน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน ขอขอบพระคุณท่านเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย รัฐบาลญี่ปุ่น และเจ้าของโครงการ GGP เป็นอย่างสูง ที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา และให้การช่วยเหลือสนับสนุนให้เกิดโครงการดี ๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษาของประเทศไทยเป็นอย่างมาก.. สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 838 วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
// ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ======================================== >> ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดป่าไผ่ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี >>ได้ชื่นชมพร้อมให้กำลังใจผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ นายจำลอง งามพลกรัง คณะครู-อาจารย์ และนักเรียนทุกคนให้มีกำลังใจในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป ทั้งได้ขอบคุณ นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ , นายอำเภอแก่งคอย, ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี, ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไผ่ คณะครูและนักเรียนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี.. สุกัญญา ภาพ/ข่าว..
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 837 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้าใจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยลงพื้นที่ จำนวน ๖ จุด ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วย พิษณุโลก กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี สงขลา เชียงใหม่ และอุดรธานี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 836 วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560
ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) จุดที่ ๒ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร)จุดที่ ๒ ณ โรงแรมเอวานา กรุงเทพมหานคร โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ.กล่าวรายงาน การประชุมปฏิบัติการดังกล่าว นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ คณะทำงาน สพฐ. ดำเนินการจัดประชุมโดยเป็นการประชุมในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก มีผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น ๙๘๐ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ., ผู้อำนวยการ สพท., รองผู้อำนวยการ สพท. ผู้อำนวยการโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. สร้างการรับรู้และความเข้าใจ นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการประชุมสามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และของ สพฐ. ไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไป .. สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 835 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
>> วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพัฒนาการบริหารและการจัดการสถานศึกษาให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ จังหวัดสระบุรี โดย นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ กล่าวรายงานการประชุม >> การประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น ๒๗๘ คน และสถานศึกษาในสังกัดได้ร่วมจัดนิทรรศการการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา ดังนี้ ๑. โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ (โรงเรียนประชารัฐ) ๒. โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ (โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง) ๓. โรงเรียนวัดเตาปูน (โรงเรียนต้นแบบคุณธรรมระดับประเทศ) และ ๔. โรงเรียนบ้านหินซ้อน (กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่นระดับประเทศ) สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 834 วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560
ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดประชุม สพฐ.สัญจร.. วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมคณะร่วมประชุมการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร) ณ อาคาร สพฐ.๔ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม สุกัญญา ภาพ/ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 833 วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560
ันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมคณะร่วมประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสู่การปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดย นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ "การบูรณาการจัดการศึกษาในพื้นที่" ภาพคุณสมปอง โฆษิตพล /สุกัญญา:ข่าว
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 832 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560
โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ.. วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ นำคณะบุคลากรสำนักงานและลูกจ้างประจำ ร่วมกิจกรรม "โครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ"โดยได้จัดเตรียมพันธุ์ไม้หลากหลายนานาพรรณปลูกบริเวณโดยรอบ สพป.สระบุรี เขต ๒
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : 831 วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
ร่วมพิธีเปิดงานย้อนรอยตำนานสระบุรี สืบสานประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ตักบาตรดอกเข้าพรรษา ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยมี นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน โดยกำหนดงานมีขึ้นในระหว่างวันที่ ๗ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐..
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/84 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า